Przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 14 stycznia 2024

14 stycznia podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do wspólnoty naszego Kościoła

został przyjęty Antoni i Ignacy

Czy chrzest można powtórzyć?

Chrzest – brama sakramentów jest konieczna do zbawienia, uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza do Kościoła, jest ważnie udzielony jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem określonej formy słownej i nie może być powtarzany. To znaczy, że jeśli został udzielony ważnie, każde kolejne udzielanie tego sakramentu będzie się ograniczało jedynie do ceremonii zewnętrznej, która nie wywoła skutków wewnętrznych.

Zdarza się, że nie zawsze można uzyskać pewność co do tego czy Chrzest był udzielony ważnie, a niekiedy nawet, czy w ogóle był udzielony. W obliczu takiej niepewności należy dokonać starannego dochodzenia, które usunęłoby wątpliwości. Jeśli uda się nabrać pewności, że Chrzest był ważnie udzielony, osoba taka przynależy do Kościoła i może przyjmować kolejne sakramenty. Jeśli natomiast, po przeprowadzeniu starannego dochodzenia, pozostała roztropna wątpliwość, czy Chrzest został ważnie udzielony, należy go udzielić warunkowo. Określenie „warunkowo” ma za zadanie jedynie uświadomić zainteresowanym, że dana osoba była już ważnie ochrzczona, to zastosowany obrzęd Chrztu nie zawiera żadnej „treści”, nie niesie ze sobą żadnych skutków sakramentalnych. Jeśli natomiast dana osoba nie była ochrzczona to Chrzest warunkowy sprawił, że stała się dzieckiem Bożym.

Może się zdarzyć, że dziecko zostało ochrzczone przez świeckiego szafarza w domu lub w szpitalu, ponieważ znajdowało się w niebezpieczeństwie śmierci i potem odzyskało zdrowie. Stosuje się wtedy obrzęd „przyniesienia do Kościoła dziecka już ochrzczonego”, który zawarty jest w księdze liturgicznej „Obrzędy Chrztu dzieci” dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich. Może tego obrzędu dokonać kapłan lub diakon. Powyższy obrzęd stosuje się wtedy, gdy dziecko ochrzczone przynosi się do Kościoła po ustaniu innych przeszkód (np. prześladowania, niezgody między rodzicami), które nie pozwalały  na uroczysty Chrzest w Kościele.

Warto zauważyć, że obrzęd jest dostosowany do rzeczywistej sytuacji dziecka już ochrzczonego i nie ma mowy o powtarzaniu czy uzupełnianiu Chrztu. Jednocześnie dziecko zostaje wpisane w księgę Chrztów w swojej rodzinnej parafii na podstawie zaświadczenia o Chrzcie w szpitalu dokonanego przez szafarza świeckiego.