Przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 13 grudnia 2020

13 grudnia podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do wspólnoty naszego Kościoła

zostało przyjętych troje dzieci

Co oznacza namaszczenie krzyżmem świętym?

Po kulminacyjnym momencie sakramentu Chrztu Świętego następuje namaszczenie krzyżmem świętym, podczas którego kapłan wypowiada słowa: „Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

Odpowiemy sobie na pytanie co to jest krzyżmo i co oznacza namaszczenie nim? Krzyżmo jest to mieszanina oliwy z oliwek i balsamu. Używa się go przy sakramentach: Chrztu, Bierzmowania, święceń oraz przy uroczystym poświęceniu kościołów i ołtarzy. Kapłan czyniąc olejem krzyżma na czole dziecka krzyż, wyjaśnia co ten obrzęd oznacza. Jezus Chrystus w czasie swojej działalności miał do spełnienia potrójną misję: Kapłana – oddał swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia oraz ustanowił siedem sakramentów; Proroka – głosił prawdę o Bogu i Jego królestwie, uczył dostrzegać zamysł Boży w wydarzeniach codziennego życia i prawdziwej mądrości, wskazywał źródło prawdziwego szczęścia i radości; Króla – przez swoje Zmartwychwstanie Chrystus pokazał, że władza nad życiem i śmiercią należy do Boga, że On jest Panem czasu i historii, że to przed Nim ma się zginać wszelkie kolano. Namaszczenie krzyżmem podczas Chrztu Świętego oznacza, każdy ochrzczony ma w tej potrójnej misji Chrystusa swój udział. Jest zarazem przywilej i obowiązek do spełnienia. Udział w misji prorockiej Chrystusa polega najpierw na poznaniu i przyjęciu Ewangelii, a następnie na głoszeniu nauki Chrystusa wśród swoich bliskich, przyjaciół, sąsiadów, czy współpracowników słowem i przykładem życia. Udział w kapłańskiej misji Chrystusa to przede wszystkim udział w życiu sakramentalnym – zwłaszcza częste przyjmowanie Ciała Pańskiego i formowanie sumienia w sakramencie pokuty, ale także modlitwa indywidualna i rodzinna oraz składanie wszystkich swoich dobrych uczynków, trudów, codziennej pracy i utrapień Bogu jako uwielbienia. Udział wiernych w misji królewskiej polega na służbie na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono lecz aby służyć. Oznacza to, że chrześcijanin powinien mieć wewnętrzną świadomość, że przez uczynki miłości wyświadczane innym ludziom, służy samemu Bogu. Ta służba jest ponadto formą przemieniania rzeczywistości, w której żyje dana osoba, jest budowaniem królestwa dobra, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Słowa wypowiadamy przy namaszczeniu krzyżmem nowo ochrzczonego niech będą dla nas przypomnieniem, jak wielką misję ma do spełnienia każdy z nas – misję samego Chrystusa.

Chrzest Święty w dniu dzisiejszym przyjęli: Łucja, Jan i Stanisław.