przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 9 sierpnia 2020

9 sierpnia podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do Wspólnoty naszego Kościoła

zostało przyjętych pięcioro dzieci

CZYM JEST CHRZEST KRWI?
„Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy Chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. Chrzest krwi, podobnie jak Chrzest pragnienia, przynosi owoce Chrztu, nie będąc sakramentem”. Męczennicy za wiarę w Chrystusa, umierający bez Chrztu z wody, dostępują oczyszczenia z grzechów i wewnętrznego odrodzenia, a tym samym mogą osiągnąć zbawienie. Cierpienie dla Chrystusa, oddanie dla Niego życia wyraża głęboką wiarę i miłość. Przez swoją mękę i śmierć męczennicy upodabniają się do Chrystusa ukrzyżowanego i przez Niego zostają oczyszczeni i uświęceni. To że Chrzest krwi zastępuje sakrament Chrztu Świętego wynika ze słów Pisma Świętego: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem” i „Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”.
W dużej mierze doktryna Chrztu krwi ukształtowała się w czasach pierwszych prześladowań Kościoła, jako konsekwencja dużej liczby katechumenów ponoszących męczeństwo. Bardzo szybko zostali oni zaliczeni do tych, o których Pan Jezus powiedział: ,,Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych”. Zarówno Tertulian, jak i Cyryl Jerozolimski wiążą Chrzest wody i krwi z faktem, że z boku ukrzyżowanego Odkupiciela wypłynęły krew i woda. Po tej samej linii idzie Jan Chryzostom: ,,Nie dziwcie się, że nazwałem męczeństwo Chrztem. I w nim bowiem udziela się w pełni obfitości Duch oraz dokonuje się cudowne i zaskakujące zgładzenie grzechów i oczyszczenie duszy. A jak przyjmujący Chrzest obmywani są w wodzie, tak męczennicy obmywani są we własnej krwi”. Również nieochrzczone dzieci, umierające dla świadectwa Chrystusa, zaliczają się do grona męczenników, jak zaświadcza liturgia święta świętych Młodzianków męczenników. Męka Chrystusa działa w Chrzcie krwi przez jej naśladowanie. Moc Ducha Świętego działa w Chrzcie krwi przez najgorętszy żar miłości i oddania. Liturgiczna i teologiczna tradycja Kościoła mówiąc o miastowym wejściu męczenników do szczęścia wiecznego, nie wyklucza ich całkowitego oczyszczenia, zarówno z grzechu pierworodnego i z grzechów osobistych, jak i całej doczesnej i wiecznej kary. Przy Chrzcie krwi muszą być spełnione trzy warunki: jest to udręczenie z natury śmiertelne (nie np. zranienie, które w wyniku długiej choroby doprowadza do śmierci); za wiarę, tj. za osobę Chrystusa, religię, w obronie cnoty chrześcijańskiej; cierpliwie znoszone (nie np. z bronią w ręku, w walce). Św. Tomasz z Akwinu pisał: „Przelanie krwi dla Chrystusa i wewnętrzne działanie Ducha Świętego zwą się Chrztem z tego powodu, ponieważ sprawiają skutek Chrztu wody. Zaś Chrzest wody ma skuteczność od męki Chrystusa i od Ducha Świętego”.

Chrzest Święty w dniu dzisiejszym otrzymali: Hanna, Miłosz, Igor, Oliwia i Tymoteusz.