przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 12 czerwca 2022

12 czerwca podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do Wspólnoty naszego Kościoła

został przyjęty Bartosz i Jakub

CZYM JEST CHRZEST KRWI?
„Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy Chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. Chrzest krwi, podobnie jak Chrzest pragnienia, przynosi owoce Chrztu, nie będąc sakramentem”. Męczennicy za wiarę w Chrystusa, umierający bez Chrztu z wody, dostępują oczyszczenia z grzechów i wewnętrznego odrodzenia, a tym samym mogą osiągnąć zbawienie. Cierpienie dla Chrystusa, oddanie dla Niego życia wyraża głęboką wiarę i miłość. Przez swoją mękę i śmierć męczennicy upodabniają się do Chrystusa ukrzyżowanego i przez Niego zostają oczyszczeni i uświęceni. To że Chrzest krwi zastępuje sakrament Chrztu Świętego wynika ze słów Pisma Świętego: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem” i „Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”.
W dużej mierze doktryna Chrztu krwi ukształtowała się w czasach pierwszych prześladowań Kościoła, jako konsekwencja dużej liczby katechumenów ponoszących męczeństwo. Bardzo szybko zostali oni zaliczeni do tych, o których Pan Jezus powiedział: ,,Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych”. Zarówno Tertulian, jak i Cyryl Jerozolimski wiążą Chrzest wody i krwi z faktem, że z boku ukrzyżowanego Odkupiciela wypłynęły krew i woda. Po tej samej linii idzie Jan Chryzostom: ,,Nie dziwcie się, że nazwałem męczeństwo Chrztem. I w nim bowiem udziela się w pełni obfitości Duch oraz dokonuje się cudowne i zaskakujące zgładzenie grzechów i oczyszczenie duszy. A jak przyjmujący Chrzest obmywani są w wodzie, tak męczennicy obmywani są we własnej krwi”. Również nieochrzczone dzieci, umierające dla świadectwa Chrystusa, zaliczają się do grona męczenników, jak zaświadcza liturgia święta świętych Młodzianków męczenników. Męka Chrystusa działa w Chrzcie krwi przez jej naśladowanie. Moc Ducha Świętego działa w Chrzcie krwi przez najgorętszy żar miłości i oddania. Liturgiczna i teologiczna tradycja Kościoła mówiąc o miastowym wejściu męczenników do szczęścia wiecznego, nie wyklucza ich całkowitego oczyszczenia, zarówno z grzechu pierworodnego i z grzechów osobistych, jak i całej doczesnej i wiecznej kary. Przy Chrzcie krwi muszą być spełnione trzy warunki: jest to udręczenie z natury śmiertelne (nie np. zranienie, które w wyniku długiej choroby doprowadza do śmierci); za wiarę, tj. za osobę Chrystusa, religię, w obronie cnoty chrześcijańskiej; cierpliwie znoszone (nie np. z bronią w ręku, w walce). Św. Tomasz z Akwinu pisał: „Przelanie krwi dla Chrystusa i wewnętrzne działanie Ducha Świętego zwą się Chrztem z tego powodu, ponieważ sprawiają skutek Chrztu wody. Zaś Chrzest wody ma skuteczność od męki Chrystusa i od Ducha Świętego”.